Menu

.W Sejmie

Konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy?” w Sejmie

14 marca w Sejmie odbyła się zorganizowana przeze mnie konferencja pod hasłem „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska prawniczego, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, mediatorzy, prokuratorzy, notariusze, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki i środowisk akademickich. Wśród panelistów i zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
– prof. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
– Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
– prof. Bohdan Zdziennicki – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008 – 2010
– prof. Krystian Markiewicz – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
– sędzia Waldemar Żurek – Członek Krajowej Rady Sądownictwa
– adwokat Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
– radca prawny Zbigniew Tur – Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych
– prof. Marek Chmaj – wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
– adwokat Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
– dr Rafał Morek – z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
– Paweł Zagaj – Zastępca Rzecznika Finansowego
– mecenas Roman Rewald – Prezes Centrum Mediacji Lewiatan
– sędzia Irena Kamińska – Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”
Konferencję zaszczyciło również liczne grono sędziów-koordynatorów do spraw mediacji z sądów rejonowych i okręgowych z całej Polski.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Uzasadniając projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w uzasadnieniu można było przeczytać:
„W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby spraw gospodarczych kierowanych do sądów powszechnych. O ile sam wzrost liczby sporów jest zrozumiały, ponieważ towarzyszy wzrastającej aktywności gospodarczej społeczeństwa, to jednak brak jest wystarczająco rozwiniętego systemu pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów, który mógłby stanowić szybszą i tańszą alternatywę dla rozstrzygania spraw na drodze sądowej. Do polskiego porządku prawnego mediacje w sprawach cywilnych zostały włączone w 2005 roku. Mimo upływu czasu instytucja mediacji wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. Liczba ugód w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza 1% spraw cywilnych rozpoznawanych przed polskimi sądami, co wskazuje na potrzebę zmian w tym zakresie”.

Dla przykładu – w Norwegii 25% spraw cywilnych kierowanych jest na drogę mediacji, w Japonii 50% spraw gospodarczych kierowanych jest na drogę mediacji, a w Polsce poniżej 10%.

Czy mediacja może odciążyć sądy w Polsce? – to pytanie zostało postawione na początku konferencji, a jej zasadniczym celem była próba udzielenia na nie odpowiedzi i dyskusja w tej kwestii. Konferencja została podzielona na dwa panele – pierwszy legislacyjno-prawny, a drugi – praktyczny.

Poszczególne wystąpienia panelistów stały się zaczątkiem ożywionej dyskusji. Mam nadzieję, że wnioski z niej z niej płynące posłużą szerokiemu upowszechnianiu mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów a także regulacji prawnych które czynić będą mediację sprawniejszą. Wszystko to przyczyni się zaś do odciążenia sądów i znacznego przyspieszenia toczących się postępowań.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być oparta na silnej roli mediacji.

Na koniec zaprosiłam uczestników konferencji do wspólnej dalszej pracy nad tym projektem.

powrót do aktualności
Zamknij okno
test